REGLAMENT D’ÚS DE L’ÀREA ESQUIABLE

 1. Introducció
  1. Normes FIS
 2. Termes i Definicions
 3. Àrea Esquiable
  1. Pistes d’Esquí
  2. L’Esquí de Muntanya
  3. Àrees Freestyle
  4. Abalisament
  5. Senyalització
  6. Zona de trineus
  7. Circulació de vehicles de motor
  8. Dispositius permesos
 4. El Resmuntadors
  1. Polítiques Generals
  2. Polítiques Específiques
   1. Sobre l’ús del tapís
   2. Sobre l’ús del telesquí
   3. Sobre l’ús del telecadira
   4. Sobre l’ús del telecabina
   5. Accés vianants
 5. El Forfet
 6. Ensenyament de l’esquí

INTRODUCCIÓ

El present reglament té per objecte establir les normes i disposicions a seguir per part dels usuaris de l’àrea esquiable de Vallnord – Pal Arinsal pel bon funcionament de les instal·lacions i per la seva pròpia seguretat.

L’accés al àrea esquiable comportarà l’acceptació expressa i per tant, l’efecte vinculant del reglament per tots aquells usuaris que decideixin lliurement practicar l’esquí o tota altra disciplina associada autoritzades a l’estació de Vallnord – Pal Arinsal.

El present reglament regula tant la pràctica de l’esquí alpí i el de muntanya, com de la resta d’esports de neu o modalitats associades.

Els usuaris han de respectar les normes d’admissió i conducta que s’estableixen en aquest reglament i assumir i acceptar que es troba en un medi que pot comportar riscos, especialment si surt de les pistes senyalitzades o no respecta les normes de conducta o de seguretat que li són exigides. Sempre i en tot cas ha de valorar prèviament la seva aptitud per fer ús de les instal·lacions i de les pistes.

De forma específica, es recorda que constitueixen riscs específics els següents:

 • Les condicions meteorològiques i els seus possibles canvis.
 • Les condicions de la neu.
 • Les condicions naturals del terreny en la seva superfície i el subsòl com ara pedres, rius, rierols, arbres, altres objectes naturals i la col·lisió amb aquests objectes.
 • Impactes contra objectes o construccions no naturals com ara pilones, senyals, pals, paravents, tanques, canons de neu, ponts i altres estructures artificials instal·lades per l’estació a l’interior de les pistes o les seves proximitats i que resulten fonamentals per a la preparació i condicionament de les mateixes. I això malgrat estiguin degudament senyalitzats o protegits.
 • Variacions en la superfície del terreny, ja sigui natural o com a resultat del disseny de les pistes, de la innivació de cultiu o del trepitjat d’aquestes.
 • Les caigudes i les col·lisions amb altres usuaris.
 • Velocitat del lliscament o elements que poden comportar pèrdua de control dels usuaris.
 • Dificultat de l’àrea de descens amb obstacles naturals o amb diferents pendents que facin més complex el control o requereixi una capacitació superior.
 • Utilització correcta o possible funcionament defectuós del seu equipament.

Es troben prohibides totes aquelles activitats esportives o recreatives no especificades en aquest reglament o que no estiguin expressament autoritzades.

A part de les altres accions legals que puguin correspondre, Vallnord – Pal Arinsal podrà denegar l’accés a l’Estació d’Esquí a l’usuari que -dins del àrea esquiable, utilitzant o no els remuntadors, pistes i instal·lacions de l’estació- no respecti les normes del present reglament, o porti amb ell el seu títol de transport, o que tot i portant-lo, la seva validesa no pugui ser comprovada materialment o s’evidenciï l’existència de manipulació i ús fraudulent.

1. Normes FIS

De manera general, les Normes FIS de Conducta en Pistes es consideren com un model de conducta ideal i concerneixen a tots els usuaris d’una àrea esquiable, tinguin o no forfet i el seu objectiu és prevenir i evitar accidents.

Desconèixer-les i, sobretot, no respectar-les pot tenir greus conseqüències tant per a les persones que no les respecten, per la resta dels usuaris.

Tota persona que provoqui un accident per l’incompliment de les normes serà responsable del mateix, amb tot l’abast que correspongui i tant dins de l’àmbit civil, com del penal, si correspon. A Andorra la Llei relativa a les estacions d’esquí i les instal·lacions de transport per cable, de data 9.11.2000, regula la seguretat a les pistes i sanciona els comportaments abusius o fraudulents, amb mesures que són recollides pel present reglament.

És, per tant, responsabilitat dels usuaris respectar-les i conèixer-les i de l’estació de la seva divulgació.

 

Normes:

 1. Respecte als altres. Els usuaris del àrea esquiable s’han de comportar de manera que no posin en perill o perjudiqui els altres.
 2. Control de la velocitat. Tot usuari ha d’adaptar la seva velocitat i forma d’esquiar o fer surf a les seves capacitats personals i al terreny, a l’estat de la neu i al temps així com a la quantitat de persones al seu entorn. Sempre hauran de mantenir una deguda distància de seguretat sobre els usuaris que es troben més a baix seu.
 3. Elecció de la trajectòria. L’usuari que ve per darrera ha de triar la seva trajectòria de manera que no posi en perill les persones que té al davant, fent el possible per preveure la seva trajectòria o direcció de moviment.
 4. Avançaments. Es pot avançar per dalt o per baix, per la dreta o l’esquerra, sempre preveient l’evolució de la persona a la qual s’està avançant.
 5. Entrada a la pista, arrencada i ascens. L’usuari que entra en una pista marcada, que arrenca de nou després d’aturar-se o que ascendeix per la pista ha de mirar a dalt i a baix de la pista per no posar-se en perill ell mateix o els altres que hi circulen normalment i que tenen preferència en aquell moment, sobre ell.
 6. Parada a la pista. llevat que sigui absolutament necessari, l’usuari ha d’evitar aturar-se a la pista en llocs estrets o on la visibilitat sigui limitada. Si es produeix una caiguda en tal lloc, l’usuari s’haurà d’apartar el més aviat possible. Si resulta imprescindible, s’ha de cercar el lloc més a la vora possible o visible per permetre que altres usuaris el vegin, i evitar col·lisions per manca de visibilitat.
 7. Ascens i descens a peu. Tot usuari que es vegi obligat a pujar o baixar per una pista a peu s’ha de mantenir a un costat. ( veure normes generals de conducta per a l’esquí de muntanya).
 8. Respecte dels senyals i avisos. L’usuari ha de respectar tots els senyals i avisos que li efectuïn en primer lloc el personal de l’estació, o d’altres persones que puguin voler-lo advertir d’un risc o de la seva presència mateixa.
 9. Assistència. En cas d’accident tots els usuaris han de prestar la seva ajuda en la mesura de les seves capacitats i habilitats.
 10. Identificació. Després d’un accident els usuaris s’han d’identificar, ja siguin part implicada o testimoni, facilitant tant el nom i cognoms, nacionalitat i passaport o DNI, i tota altra informació que sigui necessària per la seva localització (adreça, telèfon, mail, lloc de treball, etc). La falsificació o incorrecció d’aquestes dades podrà ser objecte de les infraccions penals que correspongui.

2. Responsabilitat dels usuaris

Els usuaris que practiquin els esports de neu ho han de fer respectant les consignes de seguretat i les recomanacions que s’indiquin en el reglament d’ús.

Els usuaris han de ser capaços d’adaptar la pràctica de l’esport de neu en funció de les seves capacitats físiques i tècniques, de les irregularitats del terreny, dels obstacles, de les condicions atmosfèriques i de l’estat de la neu.

L’usuari és responsable de la seva pròpia seguretat i de la utilització correcta del seu equipament.

TERMES I DEFINICIONS

Estació d’esquí, centres, camps de neu i instal·lacions turístic-esportives d’alta muntanya preparats i condicionats bàsicament a la pràctica de l’esquí en totes les seves modalitats i altres esports de neu i de muntanya, o disciplines associades, que formen un conjunt coordinat de mitjans de transport per cable, mecànics, pistes, instal·lacions i serveis complementaris annexos per garantir el millor servei als usuaris.

Esquí i disciplines associades, esport de neu en què s’efectua descens d’una muntanya amb esquís Snowboard, surf o amb d’altres aparells que siguin considerats disciplines de lliscament associades i autoritzades per l’estació.

Esquiador, tot usuari d’una estació d’esquí que practica l’esquí o qualsevol de les altres disciplines associades que estiguin autoritzades per l’estació. Assumeix i accepta que es troba en un medi que pot comportar riscos, especialment si surt de les pistes senyalitzades o no respecta les normes de conducta o de seguretat que li són exigides. Ha de valorar prèviament la seva aptitud per poder utilitzar les instal·lacions i les pistes en funció de les informacions de què disposi.

Vianant, tot visitant de l’Estació d’esquí que utilitza els remuntadors mecànics únicament com a mitjà de transport des de, o cap a instal·lacions recreatives o de serveis de l’Estació d’Esquí i els usuaris dels circuits específics de raquetes i pistes autoritzades per a vianants. El vianant també s’obliga a adequar el seu comportament i a respectar les normes contingudes al present Reglament.

Usuari, engloba el terme esquiador o vianant, perquè inclou tot tipus de persones que utilitzin les instal·lacions i infraestructures de l’Estació d’Esquí, podent ser esquiadors en el sentit del terme definit precedentment, i doncs en totes les seves modalitats, activitats associades i també els vianants.

Remuntadors, és tota instal·lació de transport que funciona com a sistema individual tancat, compost per estació motriu i l’estació de retorn. Són també part integrant del mateix, tots els elements transportats pels cables, com les cadires, les perxes i les cabines. També s’inclou de manera específica els tapissos i telecordes.

Àrea esquiable d’una estació d’esquí, és aquella zona dins la qual es pot practicar l’esquí, o qualsevol altra disciplina associada, on els esquiadors poden tornar al punt de sortida dels remuntadors de la estació que els han transportat seguint sempre un recorregut descendent directament per gravetat, sense penetrar en valls no senyalitzades o que no siguin equipades d’aparells de transport. Comprèn:

a) Les pistes senyalitzades, que són els espais senyalitzats, preparats sempre que les condicions del terreny o meteorològiques ho permetin i obertes i tancades per l’estació d’esquí. La seguretat i els socors estan assegurats sota la responsabilitat de l’estació d’esquí, que ha de disposar del personal qualificat i del material necessari en quantitat suficient.

b) Les zones de fora de les pistes, que són els espais sense senyalitzar, situats entre les pistes senyalitzades o al seu costat. L’esquiador és el responsable de la seva pròpia seguretat i ha de ser conscient de l’existència de riscs eventuals. Els auxilis són efectuats pels serveis de l’estació d’esquí sempre que no comportin riscs excessius per al personal i dins de les possibilitats de la mateixa estació.

Pista d’Esquí, és un recorregut de neu senyalitzat, abalisat i protegit en degudes condicions i preparat exclusivament per a la pràctica de l’esquí i altres disciplines associades autoritzades. Es classifiquen en pistes d’esquí alpí i pistes d’esquí nòrdic.

Muntanya, zones situades més enllà de les àrees esquiables, que s’introdueixen en les valls no senyalitzades on no hi ha instal·lacions. L’esquiador que accedeix a aquesta zona és sota la seva total responsabilitat, sense prejudici que l’estació pugui prestar voluntàriament la seva cooperació als serveis públics de salvament i en tot cas quan aquests així ho requereixin.

Empresa explotadora, qualsevol persona física o jurídica, pública o privada, que disposi de l’autorització del Govern per a l’explotació de les estacions d’esquí tal com disposa l’article 5 de la Llei relativa a les estacions d’esquí i a les instal·lacions de transport per cable.

Àrea de concessió, les estacions tenen una concessió del àrea per dur a terme l’activitat de l’esquí així com qualsevol altre disciplina associada així com els serveis complementaris dins d’aquest espai, per tant, dins del àrea només es poden dur a terme les activitats que són de l’estació o que aquesta n’hagi donat l’acord o permís.

ÀREA ESQUIABLE

Vallnord – Pal Arinsal podrà delimitar determinades àrees pel desenvolupament i pràctica d’activitats específiques, de les que sempre s’informarà degudament i es trobarà pertinentment indicat de forma clara.

Vallnord – Pal Arinsal podrà establir en cada cas les normes d’accés i règim d’ús de diferents àrees, amb normes de caràcter més específic, sense perjudici del que disposa aquest Reglament, que sempre serà d’aplicació genèrica.

Dins l’àrea esquiable es pot trobar:

Zona de pistes: comprèn el conjunt de pistes, és a dir, els recorreguts de neu senyalitzats i protegits en les degudes condicions i preparat exclusivament per a la pràctica de l’esquí i les altres activitats autoritzades per aquell indret (quan ho estiguin). Només es podrà esquiar a les pistes obertes prèviament per l’Estació i per les activitat que expressament s’indiqui.

 

Classificació i senyalització de les pistes segons la seva dificultat :

 • Pista molt fàcil, o de principiants: marcades de color verd.
 • Pista fàcil o intermèdia: marcades de color blau.
 • Pista difícil: marcades de color vermell.
 • Pista molt difícil: marcades de color negre.

 

Vallnord – Pal Arinsal gaudeix del dret de seleccionar i planificar de forma diària les pistes que seran condicionades i preparades en base a les condicions meteorològiques i d’innivació, en compliment de la seva responsabilitat de les degudes condicions de seguretat dels diferents circuits.

La classificació de les pistes segons el seu grau de dificultat es realitza sobre la base de criteris topogràfics, de manera que l’usuari ha de tenir en compte que les condicions meteorològiques o l’estat de la neu poden augmentar la dificultat.

Zona fora de pistes: És aquella què no està senyalitzada, ni protegida per l’estació encara que estigui dins de la seva àrea esquiable. L’estació és responsable dels socors en aquesta zona només en el cas de que no comportin riscs excessius pel personal i dins de les possibilitats de l’estació. La zona no es troba abalisada, ni tampoc preparada, ni protegida dels riscs naturals de la muntanya, encara que pot estar senyalitzada, tant a l’inici com durant el seu recorregut, i pot estar ubicada entre les pistes o al costat de les mateixes. No disposen de cap servei de vigilància, ni d’horari d’obertura o tancament. Els esquiadors poden accedir-hi a través o no dels remuntadors de l’estació. La responsabilitat dels usuaris i tot el que puguin provocar, ja sigui a ells mateixos o a tercers, seran únicament a ells imputables.

 

Itineraris de Freeride senyalitzats: comprenen aquells recorreguts no preparats ni condicionats per l’Estació que són aptes només per a esquiadors experts. Es consideren assimilables a la zona “fora de pistes” a tot nivell. L’itinerari es recorre sota la responsabilitat de l’usuari. L’estació obrirà i tancarà els itineraris únicament tenint en compte la presència o absència de neu, que en no ser tractada estarà en el seu estat natural. Els esquiadors han d’informar-se abans d’ entrar en un itinerari, del risc d’allaus informat per l’Estació.

 

Recorreguts d’Esquí de Muntanya: són aquells recorreguts preparats per a la pràctica de l’esquí de Muntanya per l’estació i que es trobin degudament senyalitzades Només podrà realitzar-se Esquí de Muntanya en els recorreguts oberts i en els horaris prèviament establerts per l’estació.

 

Recorreguts de Raquetes: són aquells recorreguts preparats i eventualment condicionats per a la pràctica de les raquetes. No estan permeses altres activitats com l’esquí de muntanya. El pas a vianants està permès sempre i quan portin un calçat adequat i estiguin informats de l’estat de la neu i de la meteorologia. Només podrà realitzar-se l’activitat de raquetes en els recorreguts oberts i en els horaris prèviament establerts per l’estació.

 

Itineraris per a vianants: comprenen els circuits de raquetes i pistes expressament autoritzades. Els usuaris estan obligats a portar material adequat per a la pràctica de l’activitat i informar-se prèviament del estat de la neu i de la meteorologia.

 

Pistes autoritzades:

 • Sector Pal: Serra Inferior i El Planell
 • Sector Arinsal: Les Marrades

Pistes d’Esquí

Vallnord – Pal Arinsal podrà delimitar determinades àrees pel desenvolupament i pràctica d’activitats específiques, de les que sempre s’informarà degudament i es trobarà pertinentment indicat de forma clara.

Vallnord – Pal Arinsal podrà establir en cada cas les normes d’accés i règim d’ús de diferents àrees, amb normes de caràcter més específic, sense perjudici del que disposa aquest Reglament, que sempre serà d’aplicació genèrica.

Dins l’àrea esquiable es pot trobar:

Zona de pistes: comprèn el conjunt de pistes, és a dir, els recorreguts de neu senyalitzats i protegits en les degudes condicions i preparat exclusivament per a la pràctica de l’esquí i les altres activitats autoritzades per aquell indret (quan ho estiguin). Només es podrà esquiar a les pistes obertes prèviament per l’Estació i per les activitat que expressament s’indiqui.

 

Classificació i senyalització de les pistes segons la seva dificultat :

 • Pista molt fàcil, o de principiants: marcades de color verd.
 • Pista fàcil o intermèdia: marcades de color blau.
 • Pista difícil: marcades de color vermell.
 • Pista molt difícil: marcades de color negre.

 

Vallnord – Pal Arinsal gaudeix del dret de seleccionar i planificar de forma diària les pistes que seran condicionades i preparades en base a les condicions meteorològiques i d’innivació, en compliment de la seva responsabilitat de les degudes condicions de seguretat dels diferents circuits.

La classificació de les pistes segons el seu grau de dificultat es realitza sobre la base de criteris topogràfics, de manera que l’usuari ha de tenir en compte que les condicions meteorològiques o l’estat de la neu poden augmentar la dificultat.

Zona fora de pistes: És aquella què no està senyalitzada, ni protegida per l’estació encara que estigui dins de la seva àrea esquiable. L’estació és responsable dels socors en aquesta zona només en el cas de que no comportin riscs excessius pel personal i dins de les possibilitats de l’estació. La zona no es troba abalisada, ni tampoc preparada, ni protegida dels riscs naturals de la muntanya, encara que pot estar senyalitzada, tant a l’inici com durant el seu recorregut, i pot estar ubicada entre les pistes o al costat de les mateixes. No disposen de cap servei de vigilància, ni d’horari d’obertura o tancament. Els esquiadors poden accedir-hi a través o no dels remuntadors de l’estació. La responsabilitat dels usuaris i tot el que puguin provocar, ja sigui a ells mateixos o a tercers, seran únicament a ells imputables.

 

Itineraris de Freeride senyalitzats: comprenen aquells recorreguts no preparats ni condicionats per l’Estació que són aptes només per a esquiadors experts. Es consideren assimilables a la zona “fora de pistes” a tot nivell. L’itinerari es recorre sota la responsabilitat de l’usuari. L’estació obrirà i tancarà els itineraris únicament tenint en compte la presència o absència de neu, que en no ser tractada estarà en el seu estat natural. Els esquiadors han d’informar-se abans d’ entrar en un itinerari, del risc d’allaus informat per l’Estació.

 

Recorreguts d’Esquí de Muntanya: són aquells recorreguts preparats per a la pràctica de l’esquí de Muntanya per l’estació i que es trobin degudament senyalitzades Només podrà realitzar-se Esquí de Muntanya en els recorreguts oberts i en els horaris prèviament establerts per l’estació.

 

Recorreguts de Raquetes: són aquells recorreguts preparats i eventualment condicionats per a la pràctica de les raquetes. No estan permeses altres activitats com l’esquí de muntanya. El pas a vianants està permès sempre i quan portin un calçat adequat i estiguin informats de l’estat de la neu i de la meteorologia. Només podrà realitzar-se l’activitat de raquetes en els recorreguts oberts i en els horaris prèviament establerts per l’estació.

 

Itineraris per a vianants: comprenen els circuits de raquetes i pistes expressament autoritzades. Els usuaris estan obligats a portar material adequat per a la pràctica de l’activitat i informar-se prèviament del estat de la neu i de la meteorologia.

 

Pistes autoritzades:

 • Sector Pal: Serra Inferior i El Planell
 • Sector Arinsal: Les Marrades